10-16-22 – “The Apostles’ Creed” Part 4, “The Catholic Church & Communion of Saints”

Ephesians 1:22,23 / 4:1-16

Printable Sermon Outline:    10-16-22 pdf

    Sermon audio:  10-16-22

sermon video: