6-12-22 – “Whose Will Will You Do?”

2 Timothy 2:24-26

Printable Sermon Outline:    6-12-22pdf

    Sermon audio:  6-12-22

sermon video: