1-9-22 – “Why Jesus? To Give Us Gifts!” Pt. 7

Romans 8:31-39

Printable Sermon Outline: 1-9-22 PDF

    Sermon audio:  1-9-22

 

sermon video: