1-2-22 – “Why Jesus? To Give Us Gifts!” Pt. 6

Romans 8:26-30

Printable Sermon Outline:    1-2-22 pdf

    Sermon audio:  1-2-22

 

sermon video: