11-14-21 – “Listening to Wisdom”

Proverbs 8

Printable Sermon Outline:  11-14-21 pdf

    Sermon audio:    11-14-21

 

sermon video: