2-19-23 – “Our Primary Pond”

Deuteronomy 6:1-15

Printable Sermon Outline:    2-12-23 pdf

    Sermon audio:    2-12-23

sermon video: temporarily unavailable