6-9-24 – “Whom Do You Please?”

Romans 15:1-6

Printable Outline:    6-9-24

    Sermon audio:    6-9-24

sermon video: