3-12-23 – “Whose Will & Work?”

John 4:31-34; 5:16-24

Printable Outline:    3-12-23pdf

    Sermon audio:  3-12-23

sermon video: