4-28-24 – “When Life Doesn’t Seem to Make Sense”

Ecclesiastes 3:1-15

Printable Outline:    4-28-24

    Sermon audio:    4-28-24

sermon video: