12-13-20 – “Let It Be Me”

Proverbs 20:6,7

outline:   12-13-20 pdf    Printable Sermon outline

12-13-20

    Sermon audio:

sermon video: