10-25-20 – “God’s Gifts to Creation”

Romans 12:1-8

10-25-20 pdf    Printable Sermon outline

10-25-20

    Sermon audio:

sermon video: